นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

คณะครูอาจารย์

ลำดับที่                                      ชื่อ-สกุล            สอนวิชา
       1 นางสาวสาวิตรี  ยาหอม      แผนกการบัญชี
       2 นางสาวมณีกานต์  หมายสุข      แผนกการบัญชี
       3 นายวีระ  แถบกระโทก      แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       4 นายนิติโรจน์   มีพวงผล      แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       5 นายกิตติพงษ์  สีดา      แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       6 นายณัฐวัตร  แอบจันอัด      แผนกสามัญ
       7 นายยุทธนา  เงาศรี      แผนกสามัญ
       8 นายฉัตรชัย  ทิพย์มล      แผนกสามัญ
       9 นางทิพยาภา  คำมานิธิโชค      แผนกสามัญ
      10 นางสาวศิริลักษณ์  ศิริบูรณ์     แผนกสามัญ