นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

         1. ข้อมูลที่ตั้ง

ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี 107 หมู่ 1 ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 30290

        2. การจัดการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีจัดการศึกษาแบบบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธมาจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

        3. สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง ตั้งอยู่ในตำบลโนนเมือง มีลักษณะชุมชนเป็นแหล่งเศรษฐกิจของตำบล ร้านค้ามีอาณาเขตติดกับเกษตรอำเภอขามสะแกแสง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ

   ทิศตะวันออก    ติดเขต  อำเภอคง และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    ทิศตะวันตก      ติดเขต   อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

    ทิศใต้             ติดเขต อำเภอโนนสูง และโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

    ทิศเหนือ          ติดเขต   อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

          อาชีพของประชากรในชุมชนและชุมชนในเขตพื้นที่บริการได้แก่ งานบริการเกษตรกรรมรับราชการรับจ้างธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ฯลฯส่วนประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่ การแสดงเพลงโคราช

          การจัดงานพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจอาชีพ รายได้ ฯลฯชาวอำเภอขามสะแกแสงจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก นอกจากฤดูทำนาแล้วยังทำการเพาะปลูก พริก หอม กระเทียม จึงมีรายได้จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และจากการรับจ้างทั่วไป