นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

 

ปรัชญา  

 

“ คุณธรรมนำการศึกษา  พัฒนาสู่อาชีพ ”

 

วิสัยทัศน์

 

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านคุณธรรมนำการศึกษา มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนา  บริการชุมชน ได้มาตรฐานวิชาชีพ    ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้คิดเป็นทำเป็น    มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีของสังคม มีทักษะ

ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์

 

คือ   “ วิทยาลัยวิถีพุทธ ” ( ธรรมะสวัสดี )

พันธกิจ

  • ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาตามหลักธรรมและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
  • ให้บริการวิชาชีพอย่างหลากหลายตามความต้องการของชุมชน
  • ขยายโอกาสการศึกษาสู่ชุมชนทั้งในระบบและนอกระบบ
  • สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนในการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และโครงงานวิชาชีพ
  • พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม  มีความรู้ ตามสาขาวิชาชีพ
  • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล