นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัย