นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์
บุคลิกภาพของผู้เรียน
1. มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียน
3. ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการนี้  เป็นการศึกษาการใช้สารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม  สาขาวิชานี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจการใช้สารสนเทศ  ดังนั้นนักศึกษาจะเรียนวิชาพื้น
ฐานด้านธุรกิจและบริหาร  และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุดเด่นของหลักสูตรอยู่ที่นักศึกษาสามารถเลือกเน้นความสามารถที่เป็น  "ทักษะ"ที่เป็นจริงได้ในด้าน
-  Business Process and MIS
-  Programming Skill ใช้ภาษา  UML และ  ASP.NET
-  Web Design(ใช้  Dream Weaver และ  Flash ได้)
- Business System Analysis
-  e-Commerce
-  e-learning
- Microsoft office
- Multimedia in Business(ใช้  Flash และ  Photoshop ได้)
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง  ๆ  เช่น  ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ  บริษัทตลาดหลักทรัพย์  บริษัทระดับ  SME ฯลฯ  โดยสามารถ
ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ  จนถึงโปรแกรมเมอร์  หรือเจ้าหน้าที่  End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน  อาชีพหลักที่เป็นได้  มีดังนี้
1.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน  เช่น  ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร  ที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
2.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
3.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
4.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์  (Support)
5.  เจ้าหน้าที่ฝ่าย e-learning
6.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
7.  เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
8.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
9.  เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
10.  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
11.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์  หรือระบบบริหารงานบุคคล
12.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
13.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
14.  และอื่น  ๆ
ศึกษา   เรียนรู้ระบบสารสนเทศ   และการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจและการจัดการด้านสารสนเทศ   เช่น   การวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   การบริหารจัดการฐานข้อมูลในเชิงธุรกิจ   การจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   การออกแบบและพัฒนาเว็บ   รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง   ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ

โอกาสในอนาคต
ประกอบธุรกิจด้าน IT โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลซ่อมบำรุง และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนราชการและเอกชน

โอกาสในการทำงาน
ขึ้นกับสาขาที่ได้เลือกศึกษา   ผู้เรียนสามารถเลือกทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง   หรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น   นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   ผู้ดูแลเว็บไซต์   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ   โปรแกรมเมอร์   นักออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย   ผู้ดูแลระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรผู้ออกแบบฮาร์ดแวร์สมองกลฝังตัว   ผู้ออกแบบระบบ   VLSI   ผู้ออกแบบระบบสมองกลฝังตัว   ฯลฯ   นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจการ   SME   ที่เป็นของตนเอง   รวมทั้งศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ