นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี เดิมชื่อ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ก่อตั้ง 16 มิถุนายน 2564 ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจการโดย
ดร.ระเบียบ ถิรญาณี เป็นประธานโครงการจัดตั้ง และเป็นผู้รับใบอนุญาตในปีการศึกษา 2564 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี”

การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารีโดยแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ผู้รับใบอนุญาต ได้ทำงาน เกี่ยวกับการศึกษาในตำแหน่งครูผู้สอนหลายสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และเป็น อาจารย์แนะแนว ขณะที่ทำงานนั้นนางระเบียบ ถิรญาณี เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเป็นประจำนอกจากทำหน้าที่ในการสอนวิชาการแล้วยังทำหน้าที่วิทยากรอบรมธรรมะให้กับนักศึกษา

 

แนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนแนววิถีพุทธ เพราะเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นคือเยาวชนวัยรุ่นกำลังยึด    ค่านิยมสมัยใหม่ทำให้เป็นเยาวชนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่หลายปีได้ลาออกจากที่ทำงานมาก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารีตามความตั้งใจวิญญาณของความเป็นครูผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมประกอบกับปัญหาวัยรุ่นในช่วงนั้นท่านจึงมีแนวคิดอย่างมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะประเภทแนววิถีพุทธซึ่งขณะนั้นไม่มีโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาในอำเภอขามสะแกแสง ท่านจึงตัดสินใจที่จะขอจัดตั้งโรงเรียนประเภทอาชีวะแนววิถีพุทธขึ้น โดยได้จัดหาสถานทีโรงเรียนพร้อมกับศึกษารูปแบบการดำเนินการโรงเรียนจากโรงเรียนอาชีวะของเอกชนและรัฐบาลในขณะนั้น และจนกระทั้งใน ปี 2564 จึงได้มารับช่วงต่อจากเดิมโรงเรียนมัธยมพุธทเกษตรและจัดตั้งสถานศึกษาอีก 2 แห่งคือโรงเรียนจุลมณีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี  มีเนื่อที่ .............จึงได้ก่อตั้งขึ้นจนสำเร็จโดย นางระเบียบ ถิรญาณีอนุญาตจัดตั้งและเป็นผู้รับใบอนุญาต มีสถานที่ตั้งโรงเรียน อยู่ที่อำเภอขามสะแกแสงโดยท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่การจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน ที่ตั้ง 107 ม.1 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290