นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

สาขาการบัญชี

สาขาบัญชี
 บุคลิกภาพของผู้เรียน
1. ชอบเรียนรู้   และคิดอย่างเป็นระบบ
2. ช่างสังเกต   และใฝ่ศึกษา   มีความละเอียดรอบคอบ
3. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน   ฯลฯ


โอกาสในอนาคต
ผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์ระบบบัญชี นักออกแบบและเขียนโปรแกรมด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษาด้านการเงิน   ฯลฯ

โอกาสทางวิชาชีพ
1. นักบัญชี
2. พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
3. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
5. ผู้ตรวจสอบภายใน
6. นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
7.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8. ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
9. อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10. ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร   ฯลฯ

โอกาสในการทำงาน
ผู้ทำบัญชี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร   ผู้ออกแบบระบบบัญชี   ที่ปรึกษา
ด้านบัญชีและการเงิน   ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการ
และอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา   ฯลฯ