นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

สาขาที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค้าปลีกสมัยใหม่

ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การบัญชี

ดิจิทัล